Les enseignements d’Onaga Kaichō > La chanson du Shinjinbukan

Shinjinbukan; Onaga Yoshimitsu; Shinjinbukan.com

神人武館歌

Shinjinbukan Uta − La chanson de Shinjinbukan

Musique d'Onaga Yoshimitsu
Parole d'Onaga Yoshimitsu et Izumikawa Tomohiro

Watta karate wa Onaga no Ti yo
Date nya kitaenu Tijikun
Tsukeba hana chiru inochi wo kakete
Mizu mo mora sanu kono Atifa

Tsuki keri tenshin hibi kuri kaeshi
Kawaii ano ko ni ae nukedo
Kiri ri shimetaru kono kuro obi wa
Ase to namida no kesyoda

Nagare uke tsugu Ryūkyū no Ti wo
Uchi ni shimetaru hana to nashi
Chi ni aru toki ni mo ran wo wasurenu
Shinjinbukan no kokoro iki

Rin to mitsumeru sono soubou ni
Yume wa itsuka wa tichikaya
Shinjinbukan no hokori wo mune ni
Otoko dokyo o de kyō mo yuku

 

 

Cette clip de musique a été enregistré le 29 juillet 2007 pendant la visite d'Onaga Kaichō à Latvia. Les voix dans cet enregistrement sont d'Onaga Yoshimitsu Kaichō, Onaga Michiko Kanchō et Arakaki Shunichi Sensei. Donnée par courtoisie du M. Jean-marie Perrier.

© 2013 Shinjinbukan France Copyright

SJBK_Navborder2